سواد و غربالگری سلامت PSA ؛ اشعه ایکس و سرطان بیضه. کلسیم پروستات

[ad_1] سواد سلامت بالاتر – ترکیبی از توانایی پزشکان در توضیح مفاهیم نسبتاً پیچیده و توانایی بیماران در درک اطلاعات ارائه شده – با افزایش میزان غربالگری PSA برای سرطان پروستات همراه است – که در مغایرت با دستورالعمل های بالینی فعلی است. (خرچنگ) اشعه ایکس مکرر از پایین شکم و لگن ممکن است خطرContinue reading “سواد و غربالگری سلامت PSA ؛ اشعه ایکس و سرطان بیضه. کلسیم پروستات”