کدام ابزار غربالگری آپنه خواب قبل از جراحی چاقی بهتر عمل می کند؟(امروز MedPage) – نویسندگان مطالعه: Kimberly Y. Kreitinger ، Macy MS Lui و دیگران. بیانیه و هدف مخاطب هدف: متخصصان غدد ، متخصص گوارش ، پزشکان مراقبت های اولیه ، جراحان چاقی هدف از این مطالعه مقایسه توانایی های …


منبع: kaheshvazn-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>