چه کسی بیش از حد دارو دریافت می کند؟(امروز MedPage) – مخفی نیست که هزینه های زیادی برای مراقبت های بهداشتی بیهوده وجود دارد و بیماران با جهش ناگهانی حق بیمه بیشتر ناامید می شوند. و هنوز اقدامات غیرضروری هنوز هم روی همه انجام می شود …


منبع: kaheshvazn-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>