چالش های بالینی: دانش فعلی خود را در مورد سرطان پستان آزمایش کنید


در مجموعه “چالش های بالینی” برای سرطان پستان ، امروز MedPage با متخصصان در مورد سمیت پوستی مربوط به سیستم ایمنی درمانی سرطان پستان ، گزینه های درمانی برای زنان مبتلا به بیماری های مثبت هورمونی که به درمان غدد درون ریز مقاوم می شوند ، صحبت کنید و گزینه های ایمونوتراپی برای سرطان پستان سه برابر منفی. آزمون زیر برای آزمایش دانش شما از یک جنبه از هر یک از این مباحث طراحی شده است. پاسخ های صحیح پس از اتمام آزمون ظاهر می شوند.


منبع: kaheshvazn-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>