چالش بالینی: دانش خود را در مورد سرطان پروستات آزمایش کنید


در مجموعه “چالش های بالینی” برای سرطان پروستات ، امروز MedPage سه مورد از بحث های درمانی مداوم را بررسی کرد: آیا مردانی که تحت پروستاتکتومی رادیکال قرار می گیرند ، باید از پرتودرمانی کمکی استفاده کنند؟ تفکر فعلی برای مشاهده فعال چیست؟ و آیا MRI و نشانگرهای زیستی می توانند جایگزین نمونه برداری برای نظارت فعال شوند؟ آزمون زیر برای آزمایش دانش شما از یک جنبه از هر یک از این مباحث چالش بالینی طراحی شده است. پاسخ های صحیح پس از اتمام آزمون ظاهر می شوند.


منبع: kaheshvazn-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>