در این دسته، در تاج پیستون برای سر شمع و یا این که سوپاپها فضایی را حساس گود نمودن آن ایجاد میکنند. همینطور می توان گفت که اصلی افزایش استحکام تسلیم، فشار بیشتری به جهت تغییر تحول شکل ماده نیاز میباشد. بهطور خلاصه میتوان ابلاغ کرد که زاویه قالب همواره بایستی مقدار بهینهای داشته باشد تا راندمان کاری افزایش یابد. تعداد همین رینگها اکثر اوقات 3 تا 5 میباشد و گاهی وقت ها حتی به 7 عدد هم میرسد. واجب به ذکر است در زمان تولید شیار، شیار عمودی را مقداری مایل ساخت می نمایند تا سیلندر، در گیر خط اتادگی نشود. مطابق کنترلی: همین طبقها به صورت یکپارچه طراحی شده است. طبق جناغی: این طبقها بهصورت حرف A طراحی شده میباشد و اهمیت یاری دو بوش محوری به شاسی ماشین وصل میشود. به تیتر رابط میان این دو قطعه است. به عنوان یک نمونه اگر یک جام را برگردانید نسبتاً رخ کلی یک پیستون را خواهید دید. خویش لاستیک منتخب از انرژی همین ضربهها را جذب و بعد بهصورت گرما خارج می‌کند و بخش دیگر آن را به سیستم تعلیق منتقل میکند. این موضوع باعث می گردد که کنترل ماشین های دارنده این سیستمها در جادههای پرپیچ سخت باشد؛ به همین عامل این سیستم دیگر کاربردی ندارد. مطابق حیاتی یاری بوشهای محوری به شاسی و از سمت دیگر به وسیله سیبکها به سیستم تعلیق متصل میشود. این اهرمها از یک طرف به مرکز چرخ و از سمت دیگر به شاسی خودرو وصل میشود. طبقها نیز از یک طرف به امداد محور و شاسی متصل و از سمت دیگر کلیدی کمک سیبک به چرخها وصل شده است. همین پین باطن پیستون نصب شده است: برخلاف موتور بخار ، هیچ میله پیستونی یا این که كراسول (به جز دو موتور بزرگ) وجود ندارد. فنر بهکاررفته در همین سیستم از نوع فنر پیچشی می باشد که بهصورت دوشاخه ساده و دوشاخه خمشونده است. در همین سیستم طبقها در بالا و پایین مرکز چرخها هست و در فی مابین آنها، یک فنر پیچشی قرار دارد. این سیستم هم از دو طبق به شکل A تشکیل شده است، ولی بهجای فنر پیچشی در همین دسته سیستم تعلیق اتومبیل از فنر برگی استفاده میشود. همین سیستم در اتومبیلهای دیفرانسیل جلو به کار گیری پیستون ریو عظام میشود. این فنر در در بین طبقهای پایینی و بر روی محور عرضی میان چرخها قرار دارد.

ایندکسر