بطورکلی وارد کردن فشار بیش از حد به موتور منجر می شود تا قطعاتی نظیر، حلقه و پیستون و بوش خودرو خراب شوند. وقتی که فشار گاز ارتقا پیدا می کند، پیستون، بالا می رود؛ بنابراین افزایش فشار موجب گشوده شدن روزنه میگردد. کمپرسورهای نیمه بسته و باز سیکل تبرید متفاوتتری را تامین میکنند؛ همین تجهیزات از نحوه موتور الکتریکی برای برنامه های تبرید در صنایعی مثل واحدهای خنک سازی آمونیاک کاربرد دارند. همین کمپرسورها به طور کلی حساس سیستم باز، بسته و نیمه بسته عمل می کنند. همین بخش محدب همان بخشی است که در سیستم تعلیق خودرو ضربه را به خود جذب میکند. کمپرسور رفت و برگشتی یا کمپرسور ضربه ای، نوعی از کمپرسورها با جابجایی مثبت است. از لحاظ دیگر، هزینه تعمیرات و مراقبت چیلر تراکمی رفت و برگشتی ارزان خیس و کمتر است. اصلی دقت به اشکال کمپرسورهای رفت و برگشتی که در تجهیزات چیلر تراکمی به فعالیت میرود، گنجایش های خنککنندگی از کاهش از ۱۰۰ بدن تا عمده از ۱۰۰۰ تن به جهت کاربردهای مختلف قابلیت پذیر است. بنابر همین آنچه به نحوه عمل چیلرهای تراکمی رفت و برگشتی ارتباط دارد باید در زمان طراحی و ایجاد چیلر تراکمی به اعتنا گزینه اعتنا قرار گیرد. به این مراد پیستون حیاتی حرکات خویش در آغاز منجر ورود هوا و یا ترکیب هوا و سوخت به درون سیلندر می گردد (در زمان حرکت به سمت پایین) ، بعد منجر فشرده شدن مخلوط ذکر شده میشود و در ضمن به نحو رضایت گزیده از نشت کردن گازها خودداری می‌کند (در زمان حرکت رو به بالا) ، پس از فعالیت احتراق انرژی آزاد شده توسط پیستون جذب شده و اهمیت یاری شاتون به میل لنگ منتقل میگردد. وظیفه حساس پیستون، پر و خالی نمودن گوشه و کنار احتراق است؛ به‌این معنی که محفظه احتراق را از سوخت و هوا پُر و بعد از آن آن را از دود حاصل از احتراق خالی می کند. آن‌گاه به منظور بررسی صحت کار انجام شده ، نتیجه ها به دست آمده از حل المان محدود اساسی نتیجه ها ازمایشگاهی مقالات و پژوهشهای قبلی مقایسه شده اند. درصورتیکه از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در آیتم piston 54 berapa cc لطفا از صفحه پیستون ویسکو ما بخواهید.

ایندکسر