پریمه ها بیشتر در کودکی نسبت به نوزادان در بیمارستان بستری می شوند(MedPage امروز) – نویسندگان مطالعه: ویکتوریا کوتپ ، الین بویل و دیگران. هدف مخاطب و بیان هدف: متخصصان زنان و زایمان ، متخصصان اطفال ، پزشکان اورژانس هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین …


منبع: kaheshvazn-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>