در طریق سابپریوستیل، رخنه جراحی در ناحیهی در بین سمفیز فک تحت ایجاد می گردد و به وسیلهی فریر جراحی (یکی از وسایل جراحی) این سوراخ تا منتال فورامن ادامه پیدا میکند. هزینه می تواند شامل دستمزد جراح ، وسایل گزینه نیاز و غیره گزینش می شود. از روش این برش ، جراح زیبایی فضایی را به جهت پروتز جور ساخت کرده و آن گاه پروتز را در اطراف استخوان زنخدان قرار می دهد! هزینه پروتز چانه چه میزان می باشد ؟ نکاتی را قبل از کار رعایت شود که مضاعف کلیدی است. در بیشتر موارد بیماران از نتیجه های همین عمل جراحی پس از برطرف شدن ورم دوچندان راضی خواهند بود. بااینوجود گاهی تایم ها مردان فکر می کنند زنخدان آنان پسازاین فعالیت جراحی هنوز دوچندان کوچک است، درحالیکه خانمها تصور میکنند زنخدان آنها پس از جراحی مضاعف بزرگتر از حالت ایده آل میباشد. نو اسامی ای که ذکر کردیم، شامل افرادی می شود که به کار های زیبایی خود اقرار کرده اند! کافیست جستجوی کوتاهی در internet انجام داده و عکس های بازیگرانی را مشاهده نمایید که قبل و آن گاه از پروتز زنخدان چه چهره ای داشته اند! چه روزگار می توان نتیجه ها این معالجه را مشاهده کرد؟ نتیجه های عمل جراحی پروتز زنخدان چه مدت دوام و ماندگاری دارد؟ خطرات احتمالی عمل جراحی پروتز چانه عبارتاند از هماتوم (احتمال تشکیل لختههای خونی)، سروما، بیحسی به خاطر آسیبدیدگی عصب، تغییر و تحول رنگ پوست، جابهجا شدن پروتز، عدم تقارن چانه، و در نهایت عدم راضی بودن عمومی بیمار. فعالیت جراحی پروتز چانه غالبا کاهش از 1 ساعت طول می کشد گرچه در صورتی که عمل بیش تر نیز دارید ، مدت دوران فعالیت هم ارتقا پیدا خواهد کرد.بعد از همین که فعالیت انجام شد ، برش هایی مربوطه بخیه زده شده و بعد باند پیچی می شوند! نحوه هایی هم چون تزریق ژل یا این که چربی، از جراحی های زیبایی و پروتز چانه هستند. همین ایرادها می تواند ناشی از اکلوژن خطا و ترامای ناشی از آن،عدم گیر و ثبات پروتز، بلندی لبه پروتز و فشارهایی که به وسیله بیس پروتز تمام وارد می شود باشند. از نقص کلی در چهره و یا دچار سانحه و دیگر وارد شدن هم عوارض پروتز فک می تواند باشد. نقش چانه در هماهنگی شکل اکثر اوقات در ارتباط دارای بینی مشخص و معلوم میشود. در اینجا بخش اعظم به باز‌نگری وب وب سایت پروتز متحرک فک پایین.

ایندکسر