نکته :برابر قانون دین دادرسی مدنی ، هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این‌که فرد یا این که اشخاص ذی نفع یا وکیل یا این که قائم جایگاه یا این که نماینده قانونی آنان رسیدگی به بحث را برابر ضابطه درخواست نموده باشند. وکیل انتخابی که معمول ترین نوع وکالت می باشد به نوعی از وکالت گفته می شود که اشخاص حقیقی و یا این که افراد حقوقی حساس اختیار و انتخاب خویش وکیل دادگستری مورد لحاظ خویش را گزینش می کنند و اساسی توافق در راستا های متفاوت اعم از مقدار حق الوکاله، حدود اختیارات وکیل ، وجود یا این که عدم وجود حق توکیل به غیر و مسائلی از این دست، اقدام به امضاء وکالتنامه و قرارداد مالی حق الوکاله و اعطای اختیارات رسمی واجب به نماینده قانونی دادگستری می نماید. ۳- طبق ماده ۳۷ ضابطه وکالت مصوب ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۱۵ نماینده قانونی دادگستری نباید آنگاه از استعفاء از وکالت یا این که معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات، وکالت طرف مقابل یا این که اشخاص ثالث را در آن مسئله بر مقابل موکل کهن خویش یا قائم منزلت رسمی او قبول نمایند و محاکم، وکالت او را نباید در همین آیتم بپذیرند. ۴- مطابق ماده ۴۰ قانون وکالت مصوب ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۱۵ وکیل دادگستری نمی تواند نسبت به موضوعی که قبلا به واسطه سمت قضائی یا این که حکمیت، در آن اظهار عقیده کتبی نموده است، وکیل شالوده یک دادگستری مواد مخدر قبول وکالت نماید. طبق ماده ۲ ضابطه وکالت سال ۱۳۱۵ که مقرر داشته است: «اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند، ولی شغل آن‌ها وکالت در دادگستری نباشد، در صورتی که بخواهند به جهت اقربای سببی یا نسبی خویش تا سکو دوم از طبقه سوم وکالت کنند، ممکن است به آنها در سال سه نوبت مجوز وکالت اتفاقی دیتا شود». ۲- در صورتی که نماینده قانونی یا زوجه او اصلی دادرس یا دادستان یا این که دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا این که سببی تا سکو سوم از طبقه دوم داشته باشد، مستقیما یا این که با واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه، نزد دادستان یا دادیار یا بازپرس فوق ممنوع است. در مجموعه وکلای آرتین وکیل آقا و نماینده قانونی خانم کارشناس در همگی حوزه ها فراهم ارائه گونه های خدمات از جمله مشاوره حقوقی تلفنی، حضوری، آنلاین و قبول وکالت میباشند. مشاجره نماینده قانونی تسخیری صرفاً در دعاوی کیفری مهم جرائم و مجازات خاص و اساسی مطرح می شود و در واقع به ادله اهمیت زیاد زیاد بعضا از جرائم مهمی که مجازات های سنگینی داراست دادگاه مهم اعتنا مواد قانونی در چنین مواردی اقدام به انتخاب و معرفی وکیل تسخیری به جهت جنایتکار می نماید. به جهت باز‌نگری وکیل اتفاقی باید گفت که طبق یک اورجینال پذیرفته شده و یک قاعده مهم و طبق حساس قانون جمهوری اسلامی ایران، کسانی که وکیل دادگستری اهمیت پروانه اعتبار وکالت نمی باشند و یا کارآموز وکالت نیستند، نمی توانند در محاکم دادگستری به منظور امر وکالت حاضر شوند و در رده وکیل دادگستری در محاکم حضور یابند و نه فقط چنین حقی ندارند، بلکه مطابق ضابطه و به دانسیته تظاهر به امر وکالت، آیتم تعقیب کیفری قرار می گیرند و در شکل ثابت چگالی مجازات می شوند.

ایندکسر