نگرانی های جدید در مورد فیناستراید و سلامت روان(MedPage امروز) – نویسندگان مطالعه: دیوید-دن نگوین ، مایا مارکز و غیره. راجر هو هدف مخاطب و بیانیه هدف: متخصصان پوست ، غدد درون ریز ، پرستاران ، پزشکان مراقبت های اولیه ، روانپزشکان هدف شناسایی انجمن های احتمالی …


منبع: kaheshvazn-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>