نمونه مزیت پلاسمای بهبودی برای COVID-19 شدید را تشخیص نداد(MedPage امروز) – نویسندگان مطالعه: ونتورا آ. سیمونوویچ ، لئاندرو دی. بورگوس پراتکس و دیگران. هدف مخاطب و بیان هدف: متخصصان بیماری های عفونی ، متخصصان ریه ، متخصصان مراقبت های ویژه هدف از این مطالعه بررسی نتایج …


منبع: kaheshvazn-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>