مشکلات مدیریت پول می تواند زوال عقل را سالها قبل از تشخیص پیش بینی کند(MedPage امروز) – نویسندگان مطالعه: لورن هرش نیکلاس ، کنت ام لانگا و غیره. ارائه مخاطب هدف و هدف جیسون کارلاویش: متخصصان مغز و اعصاب ، متخصصان سالمندان ، پزشکان مراقبت های اولیه هدف از این مطالعه بررسی ارتباط


منبع: kaheshvazn-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>