مزیت غالب داپاگلیفلوزین در CKD(MedPage امروز) – مطالعه DAPA-CKD نشان داد ، در بیماری مزمن کلیه (CKD) ، داپاگلیفلوزین (Farxiga) حوادث کلیه را کاهش می دهد و بقای کلی را به طور قابل توجهی بهبود می بخشد. یافته ها در مجازی اخیر ارائه شده است …


منبع: kaheshvazn-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>