[ad_1]

(MedPage Today) – نویسندگان مطالعه: Ehab Atallah ، Charles A. Schiffer و دیگران. Theodore P. Braun و Brian J. Druker هدف مخاطب و بیان هدف: متخصصان آنکولوژی ، خون شناسان هدف این بود که نتایج را پس از توقف بازدارنده های تیروزین کیناز ارزیابی کنیم …

[ad_2]

منبع: kaheshvazn-news.ir

ایندکسر