متوقف کردن TKI در CML ، که ایمن تلقی می شود ، عملی است(MedPage Today) – نویسندگان مطالعه: Ehab Atallah ، Charles A. Schiffer و دیگران. Theodore P. Braun و Brian J. Druker هدف مخاطب و بیان هدف: متخصصان آنکولوژی ، خون شناسان هدف این بود که نتایج را پس از توقف بازدارنده های تیروزین کیناز ارزیابی کنیم …


منبع: kaheshvazn-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>