بيماران به دو مجموعه 40 نفره تقسيم شده، براي گروه نخستین كرم آلفاهيدروكسي اسيد 7% يك شب درميان و براي تیم دوم كرم ترتينوئين موضعي 0.05% يك شب درميان تجويز گرديد. كرم تربينافين 1 درصد، دارويي حیاتی اثر سريع خیس است. عود باليني پس از 2 هفته از اتمام دوره 4 هفته اي درمان، 1/7 درصد در مجموعه درماني تربينافين و 8/42 درصد در گروه درماني كرم ميكونازول و عود باليني پس از 16 هفته از اتمام زمان به ترتيب2/18 درصد و 3/64 درصد بوده كه اين اختلاف از نظر آماري معني دار بوده است.استنتاج: يافته هاي اين مطالعه نشان بخشید كه اثر قارچ كشي تربينافين هيدروكلرايد 1 % و ميكونازول 2 درصد، صددرصد نمي باشد. كفايت تربينافين هيدروكلرايد 1 درصد نسبت به ميكونازول 2 درصد، به ميزان ناچيزي بيش خیس است. در مطالعه اخير ميزان اثربخشي كرم ترتينوئين 0.05% در برابر آلفاهيدروكسي اسيد 7% در درمان كك و مك آیتم مقايسه قرار گرفته است.روش اجرا: مطالعه به شکل كارآزمايي باليني بوده، تعداد 80 بيمار دچار كك و مك تعیین شدند. در اين مطالعه اثر ضد قارچي كرم تربينافين 1 % (لاميزيل) اهمیت كرم ميكونازول 2 % در مبتلايان به پيتريازيس ورسيكالر باروش كارآزمايي باليني دوسوكور گزینه مقايسه قرار گرفت.مواد و طریق ها: 40 بيمار (مرد و 16 زن) کلیدی ميانگين سني 1/25 سال و از طيف سني 13 تا 63 سال بر مبناي جدول تصادفي، پایین معالجه 4 هفته اي مهم كرم تربينافين 1 % يا كرم ميكونازول 2 درصد قرار گرفتند. بهبودي از حیث باليني اهمیت منفي شدن هر پارامتر باليني و بهبودي از لحاظ قارچ شناسي بر مبنا منفي شدن آزمايش مستقيم ميكروسكوپي در نظر گرفته شد.يافته ها: درپايان هفته دوم، علايم باليني70 % مبتلايان به پيتريازيس ورسيكالر در مجموعه درماني تربينافين 1 % محو گرديد؛ در حالي كه در تیم درماني ميكونازول فقط در 35 % مبتلايان، ضايعات به صورت كامل محو گشته بود. البته اين دارو صرفا اهمیت ورژن پزشك و کلیدی قيمت بيش خیس در دسترس مي باشد. Vit.C stay 50 سديم اسكوربيك فسفات، در صنعت آرايشي و بهداشتي ميل چنداني به بكار گيري این ماده علی رغم کل خواص ويتامين C به دلیل ناپایدار بودن و میل شدید اکسیداسیون شدنش که سبب ساز به اکسیده شدن فر آورده آخرین نیز می شد وجود نداشت – پایدار کردن و بکارگیری ویتامین C درفرآورده های آرایشی وبهداشتی پیوسته یک رویا تلقی میشدتا این که اخیرا ” ، محققين ودانشمندان موفق گرديدند کلیدی بلوكه كردن موقت مركز فعال ملكول اسكوربيك اسيد پایین تیتر Vit Stay-C50 كه يك نمك سديم مونو فسفيت استر اسكوربيك اسيد هست بكار گيري آن را در فراورده هاي آرايشي و بهداشتي فارغ از پیدایش خاصيت منفي آن يعني اكسيد كردن فراورده نهائي عملي سازند و رويائي ديرينه را به حقيقت مبدل نمايند. هنگامی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط حیاتی 0 کرم ابرسان رخ چیست وب تارنما خود باشید.

ایندکسر