اما در استریل کردن کل میکروارگانیسمها اعم از بیماریزا و غیر بیماریزا از دربین میروند. منافذ فیلتر ها به میزان ای کوچک میباشند که از عبور میکروارگانیسمها جلوگیری می کنند. در بعضا موردها برای استریلیزاسیون از روش های شیمیایی به کارگیری می نمایند که شامل استفاده از مایعات مضر و گازهای سمی است. دستگاه فور دارای ساخت محفظه خلاء حالت قابل قبولی جهت انجام آزمایش های داروسازی مهیا می کنند. به کار گیری از دستگاه فور یا این که آون: آون یا اجاق گاز هوای گرم از حرارت خشک سبب به استریل نمودن مواد خشک نظیر پودرها، برخی از ابزارهای فلزی و ظروف شیشه ای می اقتدار استعمال کرد. 5. چهار تا شش هفته استریل نمودن بوسیله نور خورشید در گرمترین فصل سال می بایست به جهت استریل نمودن خاک کافی باشد. 2. در صورتی که حساس خاک گلدان کار میکنید، لایه زیرین پلاستیک را روی زمین بگذارید و ترکیب گلدان را بهطور یکنواخت بر روی قسمت فوقانی پخشکنید، دستکم ۱۵ سانتیمتر از لبههای پلاستیک مسافت بدهید. زیرا مواد آیتم آزمایش با مولکول های هوا هم واکنش دیتا و بر روی عاقبت آزمایش تاثیرات نامطلوبی دارد. دستگاه فور هم در درون مرزوبوم ساخت شده و نیز مدل وارداتی آن در بازار وجود دارد. همینطور هنگام فعالیت با دستگاه اعتنا نمایید درب آن بسته باشد و از خشک بودن درون دستگاه اطمینان حاصل کنید. اعتقاد بر همین میباشد که بسیاری از ارگانیسمهای اثر گذار خاک زمان استریل شدن خاک توسط نور خورشید زنده میمانند و یا این که پس از آن خیلی سریع مجدد خاک را اشغال میکنند. 7. خاک استریل شده را دارای روکش آلومینیومی بپوشانید تا زمان به کارگیری فرا برسد. استعمال از گازهای شیمیایی به جهت مراحل سترون نمودن اثر گذار است چون به شتاب به داخل مواد و تجهیزات شکافت می کند. از گرمای خشک به جهت استریل نمودن وسایل مقاوم به حرارت به کار گیری میشود. ساختمان شیمیایی بعضا از مواد مانند ویتامینها، آنتیبیوتیکها در اثر قطره استریل چشمی حرارت تغییر‌و تحول مییابند. در همین طرز مواد بسته بندی شده در معرض اشعه هایی نظیر اشعه ماوراء بنفش، اشعه X، اشعه گاما قرار می گیرند. اگر از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در گزینه قطره ی استریل چشمی سیپلکس لطفا از کاغذ ما بخواهید.

ایندکسر