فقط مزایای کوتاه مدت با برنامه مراقبت از خود برای بیماران HF مرخص شده از ED است(MedPage امروز) – نویسندگان مطالعه: شان پی کالینز ، داندان لیو ، و غیره. Larry A. Allen، Colleen K. McIlvennan مخاطبان هدف و بیان هدف: متخصصان قلب ، متخصصان اورژانس پزشکی ، پزشکان مراقبت های اولیه ، متخصصان بهداشت عمومی و سیاست …


منبع: kaheshvazn-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>