نکته دیگر همین هست که در صورتی که شیرهای فشارشکن دیگری به سیستم لوله خروجی متصل شوند ، ممکن هست اساسی افزایش فشار در سیستم لوله اگزوز ، گشوده شوند. همین جور از فشارشکن ها به شکل برقی بوده و مهم ولتاژ 24 و 220 ولت فعالیت می کنند. شیر فشار شکن CG2V، از یک شیر اصلی، یک اسپول متصل و یک شیر اساسی تحریک پایلوت برای تهیه و تنظیم فشار ساخت شده است. در فشار شکن های رزوه ای در مسیر لوله قابلیت و امکان دارد به علت محکم بستن لوله و اتصالات ، اسپول گیر کرده باشد. برای نگه داشتن میزان وزنه ها در یک محدوده معقول ، میزان شیر اکثر وقت ها کوچک بوده و در نتیجه دهانه روزنه کوچکتر از حد آیتم نیاز است. کاربرد این گونه شیر در مواردی که در بخشی از مدار فشار محدود و قابل کنترلی نیاز باشد (مانند فشار در سیلندر متصل به گیره ای که قطعات دقیق را نگه می دارد) اهمیت پیدا می کند. درصورتیکه در سطح دوم ، فشار تمام در سیستم تامین شود ، پمپ و فشارشکن هر دو سالم میباشند و عیبسیستم هیدرولیکی ممکن است در تحت دست مدار باشد . در شرایط فعالیت ، شیر فشارشکن فشار به طور معمول بسته می ماند تا هنگامی که فشارهای بالا دست، به فشار تنظیم شده فشار شکن هیدرولیک امر ۲۰۶ آیتم نظر برسند. عنصر سوپاپ ، به طور معمول یک سوپاپ poppet اهمیت بارگذاری فنر. عملکرد شیر فشار شکن ویکرز گونه CG5V نیز، مشابه مهم گونه قبلی است، اساسی همین تفاوت که از شیر در دست گرفتن جهت هم در همین فشارشکن استفاده شده است. در رخ عدم استعمال از شیرهای فشارشکن در مدارهای هیدرولیکی، ممکن است، فشار زیادی در مدار ساخت شده و فساد تجهیزات و یا این که آتش سوزی، به توشه آورد. در اینجا بخش اعظم به تحلیل وب وبسایت فشار شکن پمپ هیدرولیک 405.

ایندکسر