فراتحلیل: سطح بالایی از بهبود با درمان سلولهای T T برای همه مشاهده می شود(امروز MedPage) – نویسندگان مطالعه: تئودورا آناستنو ، ایرباز بی ریاض و غیره. Theodore W. Laetsch مخاطبان هدف و بیان هدف: متخصصان آنکولوژی ، هماتولوژیست ها هدف از این بررسی سیستماتیک و فراتحلیل تجزیه و تحلیل نتایج …


منبع: kaheshvazn-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>