ولی قطر پیستون در سطح پایینی آن یعنی مرحله بازش پاره ای کمتر از مرحله بالایی آن طراحی میشود. در همین طریق برای جلوگیری از انتقال حرارت سر پیستون (که در مجاورت احتراق سوخت است) به بدنه پیستون ، یک سر حرارتی شامل شیاری است که در نزدیکی سر پیستون و به موازات شیارهای رینگ ایجاد می‌شود مهم این عمل تا اندازهای راهی که حرارت را از سر پیستون به بدنه آن منتقل میسازد کاهش میکنند. به طوری که در دیده می شود قطر پیستون که در محور تکیه گاه گژن پین قرار دارد به اندازه 0.006 اینچ یا این که 0.15 میلی متر از قطر دیگر ریز تر میباشد و قطر پیستون در بر روی محور 45 سکو ای نسبت به محور 0.003 اینچ یا 0.075 میلی متر کوچکتر از بزرگترین قطر پیستون میباشد . پیستون های بیضی رخ که برای جلوگیری از چسپیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته می شود مهم ابعاد خاصی طرح می گردد.به طوری که در دیده می شود قطر پیستون که در محور تکیه گاه گژن پین قرار دارااست به اندازه۰۰۶/۰ اینچ یا این که ۱۵/۰ میلیمتر از قطر دیگر کوچکتر می باشد و قطر پیستون در روی محور ۴۵ رتبه ای نسبت به محور ۰۰۳٫۰ اینچ یا این که ۰۷۵/۰ میلیمتر کوچکتر از بزرگترین قطر پیستون است. رینگ پاک کن (وایپر) یک رینگ پیستون است که سطحی اریب داشته و در شیار رینگی که میان رینگ فشاری و حلقه روغنی قرار دارااست جای می­گیرد. این خلل زمانی شکل می‌دهد که لقی در بین پیستون و سرسیلندر فراوان باشد و صدای تلق و تلق از درون سرسیلندر شنیده شود، همین نقص‌ سبب ساز تنش، رخنه و بعد باعث شکستگی سیلندر میشود. بدین ترتیب که در باطن پیستون نواری از فولاد یا این که یک فلز منحصر به فرد (که فلز غیر قابل تغییر‌و تحول نامیده میشود) قرار ارائه می کنند و روی آنها را اساسی ماده کلیدی یا آلیاژهای آلومینیوم پوشش piston 125 ts میدهند. گژن پین شافتی تو خالی میباشد که انتهای نازک مدل شاتون را به این قطعه متصل می­سازد. البته در صورتی که پیستون را پهن و ارتفاع شاتون را کوتاه کنیم اتفاقی که میافتد همین میباشد که قدرت تولیدی و سرعت تولید شده به قدری فراوان هست که میتوانیم برای مثال ; لندکروز را نام ببریم . گروه قطعات اتومبیل عظام در راستا ساخت و تأمین قطعات ماشین کار دارد. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط اهمیت پیستون هوندا ۱۲۵ وب وب سایت خویش باشید.

ایندکسر