[ad_1]

(امروز MedPage) – نویسندگان مطالعه: Paloma Vela ، Carlos Sanchez-Piedra و دیگران. هدف مخاطب و بیان هدف: روماتولوژیست ها هدف از این مطالعه تعیین تأثیر سن ، در آغاز درمان بیولوژیکی ، در وقوع …

[ad_2]

منبع: kaheshvazn-news.ir

ایندکسر