سن و جنسیت مرتبط با عوارض جانبی با Rheum Biologics(امروز MedPage) – نویسندگان مطالعه: Paloma Vela ، Carlos Sanchez-Piedra و دیگران. هدف مخاطب و بیان هدف: روماتولوژیست ها هدف از این مطالعه تعیین تأثیر سن ، در آغاز درمان بیولوژیکی ، در وقوع …


منبع: kaheshvazn-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>