سن با شروع پیشرونده MS ، تحت تأثیر تعداد حاملگی ها ، یائسگی(MedPage امروز) – نویسندگان مطالعه: Burku Zeidan ، Elizabeth J. اتکینسون و همکاران هدف مخاطب و بیان هدف: متخصصان مغز و اعصاب ، متخصص زنان و زایمان و متخصص زنان و زایمان هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین تاریخ تولید مثل و …


منبع: kaheshvazn-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>