روندهای اضطراب آور در خطر خودکشی در دوران بارداری و پس از زایمان مشاهده شده است(MedPage امروز) – نویسندگان مطالعه: لیندسی کی آدمان ، ونسا کی دالتون و دیگران. بیانیه برای مخاطبان و اهداف هدف: روانپزشکان ، متخصصان زنان و زایمان ، پزشکان مراقبت های اولیه ، متخصصان اطفال هدف از این تجزیه و تحلیل بررسی روند …


منبع: kaheshvazn-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>