دو مطالعه موانع برابری و گنجاندن در پزشکی را برجسته می کند(MedPage امروز) – نویسندگان مطالعه: Shalila S. de Bourmont، Arun Burra، et al. دومینیک A. الکسیس ، متیو D. کرنی ، و غیره. Rhonda G. Acholonu، Suzette O. Oyeku مخاطبان هدف و بیان هدف: همه پزشکان اهداف این تحقیق …


منبع: kaheshvazn-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>