دستورالعملهای اصلاح شده برای مدیریت آسم بر دستاوردهای سال 2007 تمرکز دارد.(امروز MedPage) – نویسندگان این مطالعه: میشل ام. کلوتیر ، گروه کاری از گروه متخصص انستیتوی ملی قلب ، ریه ها و خون ، با مدیریت و هماهنگی کمیسیون هماهنگی ملی آموزش و پیشگیری از آسم ؛ استفانی …


منبع: kaheshvazn-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>