در هفته اول پس از شروع علائم COVID-19 ، بار ویروسی اوج می گیرد(امروز MedPage) – نویسندگان مطالعه: Müge Çevik ، Matthew Tate و دیگران. هدف مخاطب و بیان هدف: متخصصان بیماری های عفونی ، متخصصان ریه ها هدف از این بررسی سیستماتیک و فراتحلیل بررسی پویایی بار ویروسی …


منبع: kaheshvazn-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>