اين بيماري در اثر تنگ شدن مجراي دريچه آئورت به وجود ميآيد. تنگ شدن مجرای روزنه آئورت ممکن هست در بازه زمانی کودکی مشکلی برای شخص تولید نکند، ولی هنگامی سن او افزایش مییابد، مشکلات ناشی از همین عارضه هم پیدایش پیدا میکند. تنگی روزنه آئورت اصولاً اشخاص پیر و مسن را مشغول مینماید و در عاقبت تغییر و تحول صورت بافت و یا تجمع کلسیم در دهانه این روزنه به وجود میآید. تنگی دریچه آئورت اصولاً یک بیماری مربوط به افراد مسن به شمار می‌رود که در اثر تغيير شکل ساختار دريچه آئورت و یا این که تجمع کلسیم (کلسیفه شدن) در لبههای آن ساخت میشود. آنگاه هنگامی که بالن به دهانه دریچه آئورت میرسد، آن را باد می نمایند تا متورم شده و لبههای دریچه آئورت را از هم قطع کند. نکته زیاد مهمی که ضروری میباشد در اینجا ذکر شود آن است که شخص دچار به تنگی روزنه آئورت ممکن هست هیچ جور علائمی نداشته باشد، اما در صورتی که تحرک فیزیکی معمول او در حد قابل توجهی کاهش پیدا کرده و یا دچار ضعف شدید و غش شده است، اضطراری میباشد به دکتر معالج مراقب تندرست مراجعه کند تا احتمال پیدایش نارسایی قلبی در او مورد تحلیل قرار گیرد. نکته مهمی که بایستی به خاطر داشته باشید آن می باشد که اغلب اشخاصی که به تنگی روزنه آئورت دچار هستند، هیچ جور علائم قابل مشاهدهای را تجربه نمیکنند، تا وقتی که این روزنه به قدری تنگ شود که مقدار خونی که از آن جریان پیدا میکند، به طور قابل ملاحظهای کاهش یابد. برهان تبارک شدن همین ماهیچهها آن می باشد که حیاتی تنگ شدن دریچه آئورت، بطن قلب بدون چاره است سختتر کار نماید تا بتواند خون به اندازه را از همین روزنه تنگ به باطن سرخرگ آئورت بفرستد. در سرانجام قلب می بایست دارای شدت بیشتری کار نماید تا بتواند خون به اندازه را از این دریچه کوچک عبور دریچه سقفی قیمت بدهد. در چنین شرایطی، فرایند تنگ شدن روزنه آئورت از بعد از آن از 60 سالگی آغاز میشود، البته طبق معمول تا سن 70 یا این که 80 سالگی، علامت ها خاصی را تولید نمیکند. فرایند اولیه درمان همین عارضه می تواند شامل امداد به متوقف کردن یا نماید نمودن فرآیند پیشرفت عارضه باشد. برای افرادی که اهمیت وجود ابتلاء به تنگی دریچه آئورت علامت ها مشخصی از این عارضه در آن ها دیده نمیشود، پزشکان غالباً یک تست ورزش (یا استرس) انجام میدهند. یک علت دیگر برای تنگی روزنه آئورت در جوانان آن میباشد که دهانه همین دریچه کوچک می ماند و به صورت هماهنگ با قلب رویش نمیکند. در اين رخ مجرای روزنه آئورت به همان اندازه باقی میماند، اما خود ساختار قلب پرورش می نماید و بزرگتر میشود.

ایندکسر