جنبه های نژادی در نظارت فعال بر سرطان پروستات کم خطر(امروز MedPage) – نویسندگان مطالعه: ریشی دکا ، پی تراویس کورتنی و غیره. Xinglei شن ، Curtis A. Pettaway ، Ronald C. Chen هدف مخاطب و بیان هدف: متخصصان آنکولوژی ، اورولوژیست ها هدف از این مطالعه مقایسه نتایج بالینی برای …


منبع: kaheshvazn-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>