باقیمانده ها و کلسترول VLDL به عنوان یک پیش بینی کننده بهتر خطر ASCVD دیده می شوند(MedPage امروز) – نویسندگان مطالعه: اولگا کاستانر ، خاویر پینتو و غیره. می بالینگ ، شعیب افضل و دیگران. جان آر. برنت ، آماندا جی. هوپر ، رابرت ا. هگل مخاطبان هدف و بیان هدف: متخصصین قلب هدف این تحقیق …


منبع: kaheshvazn-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>