اعتماد به نفس در مراقبت؛ بازیابی مشاغل مراقبت های بهداشتی؟


به نسخه این هفته Health Career Insights خوش آمدید. این مرور هفتگی ، مقالات شغلی مراقبت های بهداشتی را که از وب جمع آوری شده اند ، برای کمک به شما در یادگیری موارد بعدی برجسته می کند.

لیزا گرابل رئیس بخش تنیس ترکیبی CompHealth ، بزرگترین انتصاب پزشک این کشور در زمینه سرگرمی ترکیه و رهبر در پرسنل بهداشتی دائمی و موقت متفقین است. لیزا بیش از 20 سال در مراقبت های بهداشتی کار کرده است.


منبع: kaheshvazn-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>