آیا کمپین های بهداشت عمومی می توانند به چاقی کودکان کمک کنند؟(MedPage امروز) – نویسندگان مطالعه: کریستین A. مادسون ، هانا آر تامپسون و غیره. فرانچسکا سولمی ، هلن شارپ و غیره. تریسی K. ریچموند و دیگران مخاطبان هدف و اعلام هدف: متخصصان اطفال ، غدد درون ریز ، روانپزشکان اهداف …


منبع: kaheshvazn-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>