آیا مزایای مداخله در شیوه زندگی T2D همچنان ادامه دارد؟(MedPage امروز) – نویسندگان مطالعه: Peter J. Huckfeldt ، Chris Frenier و دیگران. بیانیه و هدف مخاطب هدف: متخصصان غدد ، پزشکان مراقبت های اولیه ، پزشکان اورژانس هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین …


منبع: kaheshvazn-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>